درباره ما


درباره آکام دیده سازان امروز


چوب مناسب برای منبت کاری

ازدیدگاه هنر منبت چوب مناسب برای منبت کاری باید دارای بافت ریز ومحکم باشد که معمولا ازچوبهای پهن برگان جنگلی استفاده میشود .
ویژگیهای یک چوب مناسب از دیدگاه منبت آکا عبارت است از:
رنگ زیبا ودرخور چوب
چوب در عین نرم بودن ازبافت ریز ومحکمی برخوردار باشد
گره های موجود در چوب تا حدامکان ناچیز باشد
مقاومت چوب دربرابر سایش وکنده کاری بالا باشد
ازاین رو منبت آکا باچوب راش گرجستانی وتوسط دستگاههای پیشرفته CNC طرحهای خود راعرضه میکند.


ما بهترین ها را ارائه می کنیم